Mgr. Veronika Čurdová

Telefon: 420 604 101 697

Hlavní náplní školního metodika prevence je:

Metodická a koordinační činnost

  • realizace minimálního preventivního programu školy (zaměření na prevenci záškoláctví, vandalismu, závislostí – kouření, alkohol, drogy a dalších patologických jevů)
  • zajišťování programů pro žáky a učitele ve spolupráci s odborníky zaměřené na sociálně patologické jevy (besedy, filmy, projektové dny)
  • spolupráce s orgány státní správy
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích
  • plán metodika prevence a patologických jevů

Informační činnost

  • zajišťování odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, vzdělávání
  • spolupráce s PPP, SPC, OSPOD, dětskými lékaři, rodiči

Poradenská činnost

  • během školního roku veden monitoring sociálně patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní, následné šetření žáků s rizikem či projevy těchto jevů a poskytování poradenských služeb jejich zákonným zástupcům (konzultační hodiny – dle dohody na telefonu 483 346 285)
  • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování