Základní škola Jablonec n. N., 5. května 76 byla založena v roce 1906. Škola je umístěna v okrajové části města ve dvou budovách, které jsou odděleny školním parkem se zelení. Obě budovy jsou spojeny spojovací chodbou. V blízkosti školy se nachází les, louky a park. Vzhledem k velké úspěšnosti v získávání finančních prostředků z evropských fondů je škola nadstandardně vybavena pro výuku v oblasti informačních technologii a jazyků.

Základní škola je plně organizovaná. Školu navštěvuje 372 žáků. Školní družina má 5 oddělení, která navštěvuje 118 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 281 strávníků. Škola otevírá specializované třídy s programem Montessori a specializované třídy s rozšířenou výukou jazyků.

Vzdělávací programy:

 1. "Škola pro život"

 1. "Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků "

 • Výuka informatiky od 2. ročníku do 9. ročníku

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku

 1. "Montessori" - pracuje s několika principy:

 • Vlastní objevování poznatků samotným dítětem.

 • Připravené prostředí.

 • Samostatná práce jednotlivce.

 • Dělená odpovědnost.

 • Trojstupňová výuka.

 • Izolace jedné vlastnosti.

 • Práce s chybou.

 • Práce s pochvalou.

Vytváříme pro naše žáky co nejlepší studijní podmínky; vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, při němž se maximálně eliminuje rizikové chování dětí (drogy, šikana, kriminalita apod.), které je v současné době tolik ohrožuje.

Budovy školy prošly rozsáhlou rekonstrukcí

 • Budovu v ulici 5. května - navštěvují hlavně žáci 2. stupně a Montessori. Jsou zde vybavené odborné učebny pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, přírodopisu, informatiky, dějepisu, cizích jazyků, dílen, keramiky. Všechny učebny jsou vybaveny projekční technikou a ozvučením.

 • Budovu v ulici Sokolí - navštěvují hlavně žáci 1. stupně. Zde se nachází vybavené odborné učebny pro výuku informatiky, cizích jazyků, literární a hudební výchovy. Všechny učebny jsou vybaveny projekční technikou a ozvučením.

Co nabízíme?

 • Výuku zajištěnou odbornými pedagogy

 • Školní družinu, školní jídelnu, samostatné šatní skříňky pro každého žáka 2. stupně

 • Péči o žáky s poruchami učení

 • Školní speciální pedagogy, výchovného poradce, preventistu

 • Pestrou nabídku zájmových kroužků

 • Nabídku nepovinných předmětů

 • Výuku bruslení a plavání v rámci výuky tělesné výchovy

 • Lyžařský kurz na 2. stupni

 • Besídky pro rodiče

 • Výtvarné a keramické dílny