V letošním školním roce 2021/2022 proběhlo na naší škole několik velmi zajímavých preventivních programů pořádaných společností Maják o.p.s.. 
Naši žáci se seznámili s nebezpečím návykových látek, velice je zaujal program o sexualitě a rizikovém sexuálním chování. S velkým zájmem se sešly programy Závislosti a Na netu. Žáci byli seznámeni s problematikou kyberšikany a se zásadami bezpečného pohybu na internetu. V preventivním programu s názvem Krása byli žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Děti pracovaly s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Cílem tohoto programu bylo předcházet vzniku poruch příjmu potravy a zároveň rozvíjet vzájemnou úctu v kolektivu. 
Preventivní programy byly pro naše žáky velkým přínosem a v příštím školním roce 2022/2023 v nich budeme na naší škole pokračovat.