Michaela Hanyšová | 06.03.2024 | Zápis

Pokyny k zápisu:

Zápis do 1. tříd

Probíhá 4. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 s účastí dítěte.

Konkrétní čas zápisu si zvolte v rezervačním systému školy. Zvolený čas je třeba dodržet, doporučujeme přijít do školy 10 minut před vybraným termínem.

Příchod na zápis postranním vchodem – bude viditelně označen. Zde budete pověřenými osobami uvedeni do místnosti určené k zápisu.

S sebou rodný list budoucího žáka, občanský průkaz zákonného zástupce a vytištěnou žádost o přijetí.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, se musí rovněž dostavit k zápisu (s vyplněnou žádostí o přijetí).

Zápisu se není třeba nikterak obávat, proběhne hravou formou. Se souhlasem rodičů prověříme školní připravenost dítěte a provedeme příslušné administrativní úkony spojené se zápisem.

Kriteria přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

  1. Přednostně budou přijaté děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
  2. Dále budou do počtu 28 žáků na třídu přijímány děti, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
  3. Dále budou do počtu 28 žáků na třídu přijímány ostatní děti.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny děti splňující příslušné kritérium, budou  přijaté děti určené losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů dětí a zástupců Školské rady.

** Škola disponuje seznamy dětí, které má ve svém školském obvodu.

V případě nesouladu s tímto seznamem bude třeba doložit potvrzení z úřadu o trvalém bydlišti ve školském obvodu školy.

Odklad povinné školní docházky                                                                                         

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, budete potřebovat:
1. písemnou žádost zákonného zástupce
2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tři základní fáze zápisu do ZŠ

Pro názornou představu uvádíme tři základní kroky, kterými zákonní zástupci dětí při samotném zápisu projdou.

První krok bude spočívat ve vygenerování žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. žádosti o odkladu povinné školní docházky, a to od pondělí 11. března 2024. Při generování žádostí bude nezbytné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Po jeho zadání zástupce dítěte získá jedinečný číselný identifikátor, který je třeba si zapamatovat z důvodu další identifikace žádosti. Po vyplnění všech povinných údajů zákonný zástupce vyplněnou žádost vytiskne a ten, který je uveden na žádosti, ji podepíše.

Druhý, nejdůležitější krok, bude spočívat v odevzdání vytištěné a zákonným zástupcem podepsané žádosti do zvolené školy, a to ve čtvrtek 4. dubna 2024 – zápis.

Třetí krok je plně v kompetenci ředitelů škol, kteří následně v souladu se správním řádem do 30 dnů rozhodnou o přijetí či nepřijetí žáka, nebo na základě žádosti povolí nebo zamítnou odklad povinné školní docházky. Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly by měly být zveřejněny nejdéle 30. dubna 2024.