Michaela Hanyšová | 03.03.2023 | Zápis

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2023/2024 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 27 žáků na třídu.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  1. Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

  2. Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Zařazení žáka do třídy s program „Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků“

Předpokladem přijetí do skupiny s rozšířenou výukou je zvládnutí pohovoru, které děti absolvují během zápisu do 1. třídy nebo pohovoru na začátku 1. třídy.

Pohovorem pedagogové zjišťují předpoklady dětí zvládnutí výuku anglického jazyka již od prvního ročníku - např. orientace v základních údajích o své osobě, bezproblémové vyjadřování, dobrá slovní zásoba, znalost barev, pojmenování geometrických tvarů, prostorová orientace, orientace v základních matematických pojmech, správné držení tužky a vybarvování.

Zařazení vašeho dítěte do třídy Vám bude sděleno na dubnové informační schůzce pro budoucí prvňáčky.

Zařazení žáka do třídy s programem „Montessori“

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro zařazení žáků do prvních tříd s alternativní výukou Montessori:

  1. Účast  na Montessori programech pro předškoláky organizovaných školou     + 1 bod.     
  2. Zapisované dítě bude mít ve školním roce, na který se zápis koná, na škole ve třídě Montessori sourozence  + 1 bod   
  3. Zapisované dítě absolvovalo předškolní vzdělávání v MŠ s programem Montessori + 1 bod
  4. Při shodě bodů rozhodne o přijetí los. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců dětí a ředitelky školy.    

 

Mgr. Michaela Hanyšová