Organizace výuky od 12.4.2021

K prezenční výuce nastoupí v týdnu od 12.4.2021 žáci 1.A, 1.B., 4.A, 4.B, I.M, II.M, ostatní žáci zůstávají na distanční výuce.

V týdnu od 19.4.2021 nastoupí k prezenční výuce žáci 2.A, 2.B, 3.A, 5.A,3.M, 4.M ostatní žáci zůstávají na distanční výuce.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu s přihlédnutím k omezením tělesné výchovy, hudební výchovy a k zachování stále stejných skupin.

Pro jednotlivé třídy budou upraveny příchody do školy takto:

I.A 7.30 II.A 7.30
I.B 7.40 II.B 7.40
IV.A 7.50 III.A 7.50
IV.B 8.00 V.A 8.00
I.M 7.15 III.M 7.15
II.M 7.25 IV.A 7.25

Povinnými podmínkami účasti na prezenční výuce jsou:

  • Ochrana dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. (např. lékařská rouška; látková rouška nestačí)
     
  • Účast na testování

Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) bezprostředně po příchodu do školy. Žáci se budou testovat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu (neinvazivní antigenní test).

 

V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Vzhledem k rozsahu testování prosíme rodiče, aby tuto možnost využívali pouze v nutných případech.

 

Žáci, kteří nastoupí prezenční výuku v jiném čase, se budou testovat ihned po příchodu do školy. Následující testování pak budou absolvovat již se svou třídou.

 

Testovat se nemusí žáci, kteří:

  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žáci prokazatelně doložit. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. ) Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

 

Postup při zjištění výsledků testování třídy je přehledně zobrazen zde

 

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne týdenní plánů výuky.

 

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (jejich seznam zde).

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240